Název oboru: Aplikovaná chemie
Kód oboru: 28-44-M/01

ŠVP:

 • Výroba a zpracování polymerů
 • Farmaceutický asistent
 • Forenzní analýza

Délka studia: 4 roky
Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška

Obor Aplikovaná chemie pokračuje v dlouholeté tradici výuky odborné chemie na SPŠ Dvůr Králové, dnes jedné ze součástí školy. S rozvojem moderních technologií a s přísnými právními nařízeními v oblasti ochrany životního prostředí roste i zájem o absolventy oboru Aplikovaná chemie. Mezi oblasti nejvíce podporované Evropským společenstvím pro výzkum patří inovace, vývoj a použití nanotechnologií, využití polymerních materiálů, vývoj biometrických systémů, nových technologií snižujících hlučnost a emise dopravy, bezpečnost potravin, udržitelné využívání biologických zdrojů, vývoj léčiv. Škola se snaží na tyto trendy vývoje reagovat přípravou školních vzdělávacích programů s různými zaměřeními, které pravidelně inovuje a propojuje s praxí žáků.

V Královéhradeckém kraji je tento obor vyučován pouze na naší škole.
„Chemie je všude kolem nás – chemie je budoucnost.“

V Královéhradeckém kraji škola nabízí jako jediná následující vzdělávací programy oboru Aplikovaná chemie:

 • ŠVP Výroba a zpracování polymerů
 • ŠVP Farmaceutický asistent
 • ŠVP Forenzní analýza

Pozn. Zaměření se otvírá pro minimálně 8 zájemců

Charakteristiky programů:

Program Výroba a zpracování polymerů:
Byl zaveden na základě požadavků firem v regionu a za vzájemné spolupráce s VŠCHT Praha, Ústavem polymerních látek. Vzhledem k zastoupení firem zpracovávajících a vyrábějících polymerní materiály v našem regionu se jeví toto zaměření jako velmi perspektivní.

Program Farmaceutický asistent:
Zaměření škola vyučuje již více než 16 let. Žáci se v rámci výuky seznámí s vývojem chemických léčiv, s lékovými formami, pomocnými látkami, způsoby aplikace, působením léčiv v organismu a s výrobou léčiv. Škola spolupracuje v rámci exkurzí s firmou Dr. Muller Pharma, předním českým výrobcem léčiv, zdravotnických prostředků a kosmetiky.

Nové zaměření Forenzní analýza reaguje na vývoj oboru a potřeby zaměstnavatelů. Jinak řečeno:
Nové laboratoře – nové zaměření. V praxi to sice nefunguje tak rychle jako ve filmech, ale určitě vás to naučíme.
Toto zaměření prohlubuje znalosti z předmětu analytická chemie, chemie, ale také biologie, s důrazem na analytické dovednosti. Kromě chemického základu žáci získají další informace o vztahu mezi strukturou, vlastnostmi a životností materiálů. Absolventi získají především znalosti o moderních metodách instrumentální analýzy různých materiálů, které lze využít při odhalování úmyslných otrav, falšování potravin, různých materiálů a další trestné činnosti. Seznámí se s vědeckým analytickým přístupem k řešení problémů v souladu s právním systémem.

Všechny vzdělávací programy vyučují průřezově předmětům:
analytické, fyzikální chemii, chemické technologii a odborným předmětům dle zaměření. Teoretické hodiny jsou doplněny o praktická cvičení, při kterých žáci pracují s moderními profesionálními přístroji, jako např. UV-VIS spektrometrem, konduktometry, Ph – metry, turbidimetrem, oximetrem, digitálním mikroskopem, polarimetrem, viskozimetry, multifunkčními přístroji, infračerveným spektrometrem apod. Škola celkově disponuje velmi moderním přístrojovým vybavením pro analýzu, žáci pracují v nových laboratořích, jejichž součástí je také PC učebna pro zpracování záznamů z analýz.

Svým pracovním zařazením se absolvent uplatní:

 • při výkonu povolání jako chemický a textilní technik, ekolog
 • v oblasti chemie, farmacie, textilu, v oblasti nakládání s odpady a v dalších příbuzných odvětvích v typových pozicích dispečer, kontrolor jakosti, mistr, normovač, technický manažer provozu a technolog při zajišťování technické a technologické stránky výrobního procesu, v kontrolních činnostech, v systému řízení kvality, v péči o životní prostředí, ve výrobě léčiv

Žáci se uplatní:

 • v chemickém, textilním a farmaceutickém průmyslu
 • v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s významným podílem chemického charakteru
 • ve výzkumných a servisních organizacích a laboratořích, v laboratořích, které se zabývají úpravou vody a odpady, monitorováním životního prostředí, chemickými a biochemickými rozbory
 • v organizacích a institucích zajišťujících kontrolu dodržování hygienických norem a právních předpisů v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí
 • v textilním čistírenství
 • v kriminalistice

Novinkou je stále intenzivnější zapojení žáků do praktického života také formou odborných stáží, které škola realizuje u partnerské FCHT Univerzity Pardubice nebo u partnerských firem v regionu. Žák získá další praktické dovednosti, seznámí se s prostředím firmy či výzkumným pracovištěm, naváže pracovní a studijní kontakty.

Žáci v rámci studia získávají základní znalosti v oblasti BOZP v chemické laboratoři a v chemickém provozu. Seznámí se s právními nařízeními platnými pro nakládání s chemickými látkami, seznámí se s organizací, řízením výroby a kvality. Účastní se pravidelně exkurzí ve výrobních firmách, chemických a biologických olympiád, SOČ, vědeckých prací na výzkumných pracovištích.

Mají možnost podílet se na přípravě soutěží pro žáky ZŠ a tímto jim předávat své znalosti a zkušenosti.

Škola se stala také spoluautorem a partnerem dvou sektorových dohod: Sektorové dohody pro textilní a oděvní průmysl a Sektorové dohody pro chemický průmysl. V rámci těchto dohod se školy společně s výrobními firmami, vysokými školami a zřizovateli zavázaly k vzájemné spolupráci v oblasti inovace vzdělávacích programů, propojení teoretických znalostí s praktickými formou praxí a stáží žáků i učitelů, případně podporou oboru stipendii.

V roce 2018 se SŠIS stala fakultní školou FCHT Univerzity Pardubice. V rámci memoranda škola navázala v oblasti výuky chemie dlouhodobou spolupráci ohledně vzdělávání žáků a pedagogů.

Novinkou je zapojení žáků oboru do e-learningového vzdělávacího programu v rámci výuky anglického jazyka, se zaměřením na získání komunikačních dovedností v oblasti odborné chemické terminologie, farmacie a polymerní chemie.

Žáci v rámci studia získávají základní znalosti v oblasti BOZP v chemické laboratoři a v chemickém provozu. Seznámí se s právními nařízeními, platnými pro nakládání s chemickými látkami, seznámí se s organizací, řízením výroby a kvality. Účastní se pravidelně exkurzí, stáží ve výrobních firmách, chemických a biologických olympiád, SOČ, vědeckých prací na výzkumných pracovištích.

Mají možnost podílet se na přípravě soutěží pro žáky ZŠ a tímto jim předávat své znalosti a zkušenosti.

Škola se stala také spoluautorem a partnerem dvou sektorových dohod: Sektorové dohody pro textilní a oděvní průmysl a Sektorové dohody pro chemický průmysl. V rámci těchto dohod se školy společně s výrobními firmami, vysokými školami a zřizovateli zavázali k vzájemné spolupráci v oblasti inovace vzdělávacích programů, propojení teoretických znalostí s praktickými formou praxí a stáží žáků i učitelů, případně podporou oboru stipendii.