Název oboru: Cestovní ruch
Kód oboru:
65-42-M/02
Délka studia: 
4 roky
Způsob ukončení studia:
Maturitní zkouška

Kde jinde by se měl vyučovat obor Cestovní ruch, když ne ve Dvoře Králové, v jednom z center turistického ruchu v ČR? Kde jinde mohou žáci zažít výuku přímo v ZOO?

Obor Cestovní ruch patří mezi vyhledávané a atraktivní obory vzdělávání. Absolventi jsou vedle odborných předmětů připravováni v jazykové a ekonomické oblasti tak, aby našli uplatnění v  cestovním ruchu – např. v cestovních kancelářích, v turistických informačních centrech, lázeňství apod. Jsou zároveň připraveni ke studiu na vysokých školách. Významný je samozřejmě všeobecný historicko-kulturní přehled.

Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Absolvování oboru garantuje získání vzdělání, které je nutné pro výkon podnikatelských aktivit v cestovním ruchu a některých dalších službách.

Předměty jsou standardně všeobecně vzdělávací, kde je kladen důraz zvláště na výuku cizích jazyků. Vedle povinného anglického jazyka jsou nabízeny francouzský a německý. Podle aktuálního zájmu žáků je možná výuka i dalších jazyků – ruského a španělského. V rámci oboru je velký důraz kladen na komunikační dovednosti obecně.

Těžištěm odborných předmětů jsou oborové odborné předměty Služby cestovního ruchu, Zeměpis cestovního ruchu a ekonomické předměty Ekonomika a Účetnictví. Žáci v nich získávají zejména kompetence v oblastech služeb ubytovacích, stravovacích, dopravních, průvodcovských, v lázeňských službách atp. Důraz je kladen na činnosti a aktivity pro zážitkové vyplnění volného času.

Důraz je kladen na schopnost komunikovat (i v cizích jazycích) a efektivně pracovat s informacemi, třídit je, analyzovat a následně vhodně prezentovat.

K rozvoji praktických dovedností slouží předmět Praktická cvičení, kde žáci integrují znalosti a dovednosti získané v odborných a všeobecně vzdělávacích předmětech.

Pro výuku oboru není vyžadováno speciální vybavení. Využívají se zejména standardní kmenové učebny vybavené didaktickou technikou, jazykové učebny a učebny výpočetní techniky.

Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů probíhá v kmenových učebnách nebo jazykových učebnách. Pro výuku tělesné výchovy se využívá tělocvična, posilovna, atletický a zimní stadion.

Při výuce se používá standardní didaktická technika, kterou jsou všechny učebny vybaveny, samozřejmostí je bezdrátové internetové připojení ve všech budovách. Škola nasazuje moderní komunikační a výukové technologie pro přístup žáků a rodičů k informacím odkudkoliv prostřednictvím internetu (Office 365, Bakaláři).

Absolventi najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních pozicích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu. Absolventi se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů a dále jako průvodci cestovního ruchu, recepční apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech skupiny turismus, ekonomických oborech, ale pokračují také ve studiu jazyků.

Pro rozvoj a nácvik praktických dovedností je určen předmět Praktická cvičení. V rámci předmětu žáci absolvují praktická cvičení v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem. Dále spolupracujeme s informačními centry, cestovními kancelářemi, hotely a dalšími významnými hráči na poli cestovního ruchu. Žáci se podílejí na organizaci volnočasových aktivit pro různé cílové skupiny a na organizaci akcí ve městě a okolí ve spolupráci s DDM Jednička.

Ze strany školy je snaha spolupracovat se všemi subjekty cestovního ruchu v okolí při pořádání jejich akcí, aby praktická výuka pokrývala co možná nejširší spektrum aktivit, se kterými se žáci jako zaměstnanci nebo podnikatelé mohou setkat.

Ve druhém a třetím ročníku je pro studenty povinná odborná praxe v rozsahu celkem 4 týdnů.

Pro studenty cestovního ruchu je skutečně nezbytná dobrá znalost cizích jazyků, proto studentům podle zájmu umožňujeme prohlubovat jazykové dovednosti v rámci konverzací nad rámec povinné výuky.

Pro žáky jsou organizovány exkurze po turisticky zajímavých místech, včetně zahraničí, dále kulturně vzdělávací pořady zvláště se zeměpisnou tématikou.

Během studia žáci navštíví většinu památek zařazených na seznam UNESCO v ČR.

SŠIS podporuje zapojení žáků do odborných soutěží pro porovnání jejich znalostí a dovedností s konkurencí ostatních škol, kde vyučují podobné obory vzdělávání. Získané zkušenosti žáci obvykle velmi dobře zúročí v profesním životě.