Povinně zveřejňované informace

O zveřejnění informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Název školy Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace
Důvod a způsob založení

Zřizovací listina č. j.: 14786/SM/2009, datum vydání: 10. září 2009

Zřizovatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Druh organizace: příspěvková

Organizační struktura https://sposdk.cz/wp-content/uploads/2022/03/Organizacni_schema_SPOS_od_1.9.2022.pdf
Kontaktní poštovní adresa Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Adresa školy pro osobní návštěvu Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Úřední hodiny

Úterý    7:35 – 11:20         12:30 – 15:40

Čtvrtek 7:35 – 11:20         12:30 – 15:40

Telefonní čísla

499 320 195 – recepce

499 622 215 – ředitelství

Adresa internetových stránek www.sposdk.cz
Adresa podatelny Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Elektronická adresa podatelny  info@sposdk.cz
 Datová schránka gibw2dc
Případné platby lze poukázat Bankovní spojení: 7934090267/0100
IČO  674 399 18
DIČ  CZ 674 399 18
IZO  110 037 791
Ředitel školy

Jméno: Mgr. et Mgr. Vojtěch Petr

Telefon: 499 622 215

Email: vojtech.petr@sposdk.cz, reditel@sposdk.cz

Statutární zástupce ředitele školy

Jméno: Ing. Štodtová Monika

Telefon: 499 320 198

Email: stodtova.monika@sposdk.cz

Seznam hlavních dokumentů Školní řád, Výroční zpráva, ŠVP
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola zejména jedná a rozhoduje

Uvedené zákony a vyhlášky jsou na adrese www.msmt.cz

 

Rozpočet https://sposdk.cz/wp-content/uploads/2021/07/Rozpocet-organizace-rok-2021.pdf
Licenční smlouvy Škola nemá
Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím K nahlédnutí u ředitele školy.

 

 

Poskytování informací

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informací, stížností, podnětů

 

Pracovník určený k poskytování informací

Jméno: Mgr. et. Mgr. Vojtěch Petr, ředitel školy

Telefon: 499 622 215

Email:  vojtech.petr@sposdk.cz, reditel@sposdk.cz

Pracovník pro evidenci stížností a žádostí

Jméno: Šturmová Hana, sekretariát ředitele

Telefon: 499 622 215

Email: sturmova.hana@sposdk.cz

 

Evidence žádosti o poskytnutí informací, stížností, podnětů

 1. Žádost o poskytnutí informace, podání stížností či podnětu se podává ústně, písemně, elektronicky nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
 2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou mu na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 3. Písemná žádost musí obsahovat:
 4. Fyzická osoba
 • SPOŠ Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace, které je žádost určena.
 • Věc: Žádost o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)
 • Poskytnutí informace (charakteristika)
 • Jméno, příjmení žadatele, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • Způsob poskytnutí informace:
 • Zaslat na adresu …
 • Poslat emailem …
 • Osobní vyzvednutí
 • Podpis písemné žádosti

 

 1. Právnická osoba
 • SPOŠ Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace, které je žádost určena.
 • Věc: Žádost o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů)
 • Poskytnutí informace (charakteristika)
 • Název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • Způsob poskytnutí informace:
 • Zaslat na adresu …
 • Poslat emailem …
 • Osobní vyzvednutí
 • Podpis písemné žádosti

 

 1. Neobsahuje-li písemná žádost některý z údajů uvedených v bodě 3, není tato žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím a žádost se odloží.

 

Vyřizování písemných žádostí, stížností, podnětů

 1. Žádost (stížnost, podnět) je podána dnem, kdy ji obdržela SPOŠ Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace.
 2. SPOŠ Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace posoudí obsah žádosti (stížnosti, podnětu) a
 • V případě, že je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována či na co si žadatel stěžuje, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti (stížnosti), aby žádost (stížnost) upřesnil; neupřesní-li žadatel svou žádost (stížnost) do 30 dnů, rozhodne SPOŠ Dvůr Králové nad Labem o odmítnutí žádosti (stížnosti).
 • V případě, že se požadované informace (stížnost) nevztahují k její působnosti, žádost (stížnost) se odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli.
 • Poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
 1. Lhůtu pro poskytnutí informace (stížnosti) je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou
 • Vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací, požadovaných v jedné žádosti.
 • Konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.
 1. Žadatel musí být o případném prodloužení lhůty pro poskytnutí informace i o důvodech jejího prodloužení vždy prokazatelně informován, a to včas, před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
 2. Za účelem poskytnutí již zveřejněné informace mohou být žadateli sděleny údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, SPOŠ Dvůr Králové nad Labem mu ji poskytne.

 

Omezení práva na poskytnutí informace

Ředitel školy nesmí poskytnout informaci, která je v rozporu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Zásady hrazení nákladů

 1. Škola je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu ve výši dle sazebníku úhrad za poskytování informací.
 2. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.
 3. Škola může podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy.
 4. Úhrada za poskytnutí informace je příjmem školy.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

V souvislosti s poskytováním informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává SPOŠ Dvůr Králové nad Labem sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadované informace.

Osobní náklady

Účtují se průměrné mzdové náklady zaměstnanců školy za předcházející čtvrtletí. Vychází se z průměrné hodinové mzdy. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů.

Věcné náklady

 

Pořízení kopie již zveřejněné informace za 1 stránku A4 1,50 Kč
Papír   0,30 Kč
CD, USB disk   20,- Kč
Faktické náklady poštovného podle platných tarifů    
Vyhotovení duplikátů za 1 stránku 100,- Kč

 

Způsob úhrady

Částky stanovené sazebníkem úhrad jsou splatné na pokladně školy na částku podle vyúčtovaných nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadovaných informací pověřeným pracovníkem školy.

 

Ředitel školy jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů Mgr. Romana Nováka, tel: 605 513 867, email: r.novak66@outlook.cz 

Odkaz na dokument „Kategorie a účel zpracovávaných osobních údajů“