OZNÁMENÍ ŘEDITELE ŠKOLY

O zveřejnění informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Základní údaje o škole

Název školy Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, příspěvková organizace
Adresa, sídlo školy Elišky Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Telefon, fax 499 622 215
E-mail  info@sposdk.cz
www stránky  www.sposdk.cz
Zřizovatel Královéhradecký kraj
Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Druh organizace příspěvková
IČO 674 399 18
DIČ CZ674 399 18
IZO 110 037 791
Bankovní spojení 7934090267/0100
Datová schránka Gibw2dc
Ředitel školy Mgr. et Mgr. VOJTĚCH Petr
tel: 499 622 215
email: vojtech.petr@sposdk.cz
email: reditel@sposdk.cz
Statutární zástupce ředitele školy Ing. ŠTODTOVÁ Monika
tel: 499 320 198
email: stodtova.monika@sposdk.cz
Pracovník určený k poskytování informací

Mgr. et Mgr. VOJTĚCH Petr

ředitel školy
tel: 499 622 215
email: vojtech.petr@sposdk.cz
email: reditel@sposdk.cz

Pracovník pro evidenci stížností a žádostí

ŠTURMOVÁ Hana

Sekretariát ředitele

tel: 499 622 215
email: sturmova.hana@sposdk.cz

 

Popis organizační struktury

 

Jméno Pracovní pozice Kontakty Kancelář
Mgr. et Mgr. VOJTĚCH Petr ředitel školy tel: 499 622 215
email: vojtech.petr@sposdk.cz
email: reditel@sposdk.cz
budova A
ŠTURMOVÁ Hana sekretariát ředitele školy
studijní oddělení
tel: 499 622 215
email: sturmova.hana@ssis.cz
budova A
Ing. ŠTODTOVÁ Monika statutární zástupce ředitele
zástupce pro studijní obory:

– Aplikovaná chemie

– Informační technologie

tel: 499 320 198
email: stodtova.monika@sposdk.cz

 

budova I
Mgr. PETRÁČOVÁ Ilona

zástupce ředitele pro

Studijní obory:
– Kosmetické služby

– Masér sportovní a rekondiční

Učební obory:

– Kadeřník

tel: 499 320 195
email: petracova.ilona@sposdk.cz
budova S
Mgr. NÁLEVKA Jiří

zástupce ředitele pro studijní obory:

– Cestovní ruch

– Bezpečnostně právní činnost

tel: 499 320 195
email: nalevka.jiri@sposdk.cz

 

budova H
Bc. KRAJČÍROVÁ Jana

vedoucí učitel odborného výcviku,

preventista BOZP

tel: 499 320 195
email: krajcirova.jana@sposdk.cz
budova S
Bc. LUKÁŠOVÁ Kateřina vedoucí domova mládeže tel: 499 320 195, 739 615 930
email: lukasova.katerina@sposdk.cz
budova A
Ing. SMEJKALOVÁ Věra zástupce ředitele pro věci ekonomické tel: 499 320 195, 725 921 198 nebo 739 651 870
email: smejkalova.vera@sposdk.cz
budova A
HEŘMANSKÁ Simona hospodářka tel: 499 329 105
email: hermanska.simona@sposdk.cz
budova informačního centra
KOZLOVSKÁ Martina školní jídelna tel: 499 622 505, 739 451 278
email: kozlovska.martina@sposdk.cz
budova školní jídelny

 

Konkrétní vymezení popisů práce jednotlivých zaměstnanců je uvedeno v Organizačním řádu.

Vymezení pravomoci a působnosti

Na základě zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) státní správu v oblasti školství vykonává ředitel. Pravomoci ředitele při výkonu státní správy jsou uvedeny v Školském zákonu.

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola zejména jedná a rozhoduje

Uvedené zákony jsou na adrese www.msmt.cz

 

Škola zveřejňuje informace těmito způsoby

 • na informačních tabulích budov školy,
 • v ředitelně školy,
 • prostřednictvím osobního jednání se zákonnými zástupci žáků,
 • na internetových stránkách školy,
 • prostřednictvím výroční zprávy školy.

 

Evidence žádosti o poskytnutí informací, stížností, podnětů

 1. Žádost o poskytnutí informace, podání stížností či podnětu se podává ústně, písemně, elektronicky nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
 2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou mu na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 3. Písemná žádost musí obsahovat:
 • datum doručení žádosti a věc
 • jméno, příjmení žadatele, resp. název a sídlo, spojení na žadatele
 1. Neobsahuje-li písemná žádost některý z údajů uvedených v bodě 3, není tato žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím a žádost se odloží.

 

Vyřizování písemných žádostí, stížností, podnětů

 1. Žádost (stížnost, podnět) je podána dnem, kdy ji obdržela Střední průmyslová škola a Střední odborná škola
  Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069
 2. Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 posoudí obsah žádosti (stížnosti, podnětu) a
 • V případě, že je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována či na co si žadatel stěžuje, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti (stížnosti), aby žádost (stížnost) upřesnil; neupřesní-li žadatel svou žádost (stížnost) do 30 dnů, rozhodne Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 o odmítnutí žádosti (stížnosti).
 • V případě, že se požadované informace (stížnost) nevztahují k její působnosti, žádost (stížnost) se odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli.
 • Poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
 1. Lhůtu pro poskytnutí informace (stížnosti) je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou
 • Vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací, požadovaných v jedné žádosti.
 • Konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.
 1. Žadatel musí být o případném prodloužení lhůty pro poskytnutí informace i o důvodech jejího prodloužení vždy prokazatelně informován, a to včas, před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
 2. Za účelem poskytnutí již zveřejněné informace mohou být žadateli sděleny údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, mu ji poskytne.

 

Omezení práva na poskytnutí informace

Ředitel školy nesmí poskytnout informaci, která je v rozporu s nařízením EU k ochraně osobních údajů (GDPR) a se zákonem č. 11/2019. o zpracování osobních údajů.

 

Zásady hrazení nákladů

 1. Škola je v souvislosti s poskytováním informací oprávněna žádat úhradu ve výši dle sazebníku úhrad za poskytování informací.
 2. Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů.
 3. Škola může podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy.
 4. Úhrada za poskytnutí informace je příjmem školy.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

V souvislosti s poskytováním informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, vydává Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadované informace.

Osobní náklady

Účtují se průměrné mzdové náklady zaměstnanců školy za předcházející čtvrtletí. Vychází se z průměrné hodinové mzdy. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů.

Věcné náklady

 

Pořízení kopie již zveřejněné informace za 1 stránku A4 1,50 Kč
Papír   0,30 Kč
Faktické náklady poštovného podle platných tarifů    
Vyhotovení duplikátů za 1 stránku 50,- Kč

 

Způsob úhrady

Částky stanovené sazebníkem úhrad jsou splatné na pokladně školy na částku podle vyúčtovaných nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím požadovaných informací pověřeným pracovníkem školy.

Výroční zprávy o činnosti školy v oblasti poskytování informací
Výroční zpráva je uložena v kanceláři ředitele školy.

Informace o zpracování osobních údajů

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školy v souvislosti se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o způsobu zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách školy www.sposdk.cz v dokumentu Kategorie a účel zpracovávaných osobních údajů. Další dokumentace k ochraně osobních údajů školy je k dispozici k nahlédnutí u ředitele školy.

Škola má zpracovaný funkční systém ochrany osobních údajů – směrnici o ochraně osobních údajů, včetně kontrolních mechanismů, aby se do zabránilo jakémukoliv potenciálnímu zneužití osobních údajů.

Při práci s osobními údaji se všichni zaměstnanci školy řídí touto směrnicí.

Osobní údaje se ve škole zpracovávají na základě plnění požadavků právních předpisů, nebo na základě souhlasu subjektu údajů (žák, zaměstnanec školy). Výslovný souhlas subjektu údajů je písemný, informovaný a konkrétní.

Údaje, které škola jako správce osobních údajů zpracovává, jsou nezbytné pro její činnost, plnění ŠVP a organizaci školního roku. Jsou v oprávněném zájmu školy a subjektů údajů.

Osobní údaje se uchovávají na základě povinnosti stanovené §28 Školského zákona a zákona o archivnictví a spisové službě.

V souladu se směrnicí o ochraně osobních údajů je zakázáno zaměstnancům školy poskytovat informace o osobních údajích žáků a zákonných zástupců třetí osobě, vyjma případů, kdy to vyžaduje zákon. Informace třetí osobě lze poskytnou pouze s výslovným souhlasem zákonného zástupce.

Žáci a zákonní zástupci žáků mají právo na:

 • přístup k osobním údajům a k informacím, jaké údaje se o nich zpracovávají,
 • opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů. Tím není dotčena povinnost hlásit škole změny týkající se jejich osobních údajů.
 • výmaz osobních údajů, a to v případě, že se domnívá, že zpracování jejich osobních údajů není oprávněné.

Pokud jsou názoru, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením GDPR a se zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, mohou podat stížnost řediteli školy, pověřenci nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Ředitel školy jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů Mgr. Romana Nováka, email: r.novak66@outlook.cz 

Odkaz na dokument „Kategorie a účel zpracovávaných osobních údajů“