Název oboru: Bezpečnostně právní činnost 
Kód oboru:
68-42-M/01
Délka studia: 
4 roky
Způsob ukončení studia:
Maturitní zkouška

Obor Bezpečnostně právní činnost (BPČ) patří na SPOŠ k nejmladším oborům zakončeným maturitní zkouškou, prvních absolventů se dočkáme teprve ve školním roce 2021 – 2022.

Mezi stěžejní odborné předměty lze zařadit zejména Právo, Bezpečnostní přípravu, Speciální tělesnou výchovu, Aplikovanou psychologii, Prevenci kriminality, Bezpečnostní seminář, Informační bezpečnost a Forenzní analýzu. Všechny tyto předměty vyučují odborníci z praxe s dlouholetými odbornými zkušenostmi.

Žáci se učí dvěma cizím jazykům – všichni mají povinně anglický jazyk a výběrově ruský nebo německý jazyk.

Nedílnou složkou výuky jsou odborné kurzy, které kromě rozvoje specializovaných činností kladou důraz na důležitost spolupráce, odpovědnosti za sebe a druhé, rozvíjejí fyzickou zdatnost a dovednost. Patří mezi ně např. kurz přežití, kurzy s brannou tematikou, vodácký, lyžařský nebo horolezecký kurz.

Další součástí výuky je také řady exkurzí (k soudu, do věznice, k různým specializovaným útvarům PČR a složkám Integrovaného záchranného systému) nebo odborných přednášek.

V rámci studia žáci využívají sportovní areály ve škole nebo v přilehlém okolí. Vzhledem k vynikajícímu vybavení školy v oblasti výpočetní techniky a vzhledem k celkové rekonstrukci a renovaci laboratoří je logické zaměření na stále se rozvíjející kyberkriminalitu (v předmětu Informační bezpečnost) a práci v laboratoři při analýze zajištěných stop (v předmětech Prevence kriminality a Forenzní analýza).

Výuka oboru probíhá na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra České republiky.

Facebook Bezpečnostně právní činnost

Dobrý den, děkuji ještě jednou Věře, Kíťovi a Elišce za dnešní pomoc. Mám tlumočit poděkování od vedení města za vzorný výkon služby 🙂 . Další testování bude Armáda ČR dělat 24.2. 2021 od 13.00 do 17.00 a zase v pátek 26.2. od 8 do 17. Takže prosím další dobrovolníky, zda byste zase nepomohli. U nezletilých budeme případně potřebovat souhlas rodičů 🙂 . Potřebujeme tedy 3 party. První bude 24.2. odpoledne a dvě na pátek 26.2. (dopoledne, odpoledne). Budu vám platit školní čokoládou, jako dnes 🙂 Děkuji PV ... více zdeSee Less
Dnes se opět konalo další testování ATG testy a máme tu tradiční "módní přehlídku" ochranných oděvů našich studentů, kteří pomáhali při organizaci. Vlevo Eliška ze 3.A, vpravo Dominik ze 2.A. Opravdu velký dík. PV ... více zdeSee Less

4 dnů zveřejněný

Radnice děkuje našim třeťákům za pomoc při testování ... více zdeSee Less
Naši bezpečáci pomáhají při testování 🙂 ... více zdeSee Less

1 týden zveřejněný

Mimořádná žádost k žákům školy, oboru BPČ. Situace v našem regionu je velmi složitá, vznikají další testovací místa pro antigenní testování. Jedno takové by mělo město zřídit i v Hankově domě. První termín je pátek od 8 do 17. Další termíny budou následovat. V této souvislosti hledáme dobrovolníky, kteří by pomáhali s organizací tohoto testování.Podmínkou je věk 18 let a v ideálním případě již prodělané onemocnění. Pomoc spočívá v organizaci příchodu osob, případně pomoc při administraci testů (kontrola a zápis údajů z OP atd..). Nedostane se do přímého kontaktu s potenciálně nakaženými ani s infekčním materiálem. Dobrovolník bude otestován a bude vybaven ochrannými pomůckami - respirátor, štít, jednorázový oblek, rukavice atd. Potřebovali bychom tedy zatím cca 4 dobrovolníky na pátek (dva na dopoledne a dva na odpoledne). Stravu zajistí škola.Zájemci se mohou hlásit na můj mail.Velký dík, Petr Vojtěch ... více zdeSee Less

Žáci se v rámci svého teoretického studia a výkonem odborné praxe u spolupracujících subjektů naučí:

 • zvládat jednání s klientem (pachatel protiprávního jednání, poškozený, svědek, zúčastněná osoba),
 • rozpoznat a správně kvalifikovat protiprávní jednání (správní delikt, přestupek, trestný čin),
 • udržovat si základní přehled v ostatních oborech práva soukromého a veřejného,
 • zahájit a vést správní a trestní řízení v rozsahu stanovených zákonných kompetencí,
 • provádět nezbytná šetření ve věci s cílem zajištění důkazních prostředků,
 • provádět místní šetření v terénu, kontrolní a dohledovou činnost,
 • pracovat s informačními a komunikačními technologiemi,
 • zvládat základní prvky pasivní a aktivní obrany ke zneškodnění útočníka.
 • v rámci bezpečnostních sborů ČR (zejména Policie ČR, Vězeňská služba a Justiční stráž, Hasičský záchranný sbor a Celní správa) a dále v rámci Armády ČR, městská policie
 • v odborech krizového řízení obecních a krajských úřadů, v odborech ochrany firem strategického významu, v soukromých bezpečnostních agenturách a firmách
 • úřady s rozšířenou pravomocí (přestupkové komise, odbory dopravy apod.)

Hlavními odbornými předměty jsou Právo, Bezpečnostní příprava, Aplikovaná psychologie, Speciální tělesná výchova a ICT. Výuka bude realizována ve škole a na smluvních pracovištích IZS (střelecká příprava, kynologie, kriminalistika apod.). SŠIS disponuje bohatě vybavenými sportovišti a v blízkosti je k dispozici zimní a atletický stadion. Výuku budou nutně doprovázet exkurze k jednotlivým složkám IZS, k soudům apod.

Pro studenty budou povinné kurzy (např. lyžařský, plavecký, sportovně turistický kurz v zimě i v létě, sportovní kurz v zahraničí apod.).

V rámci studia jsou povinné 2 cizí jazyky – pro všechny povinný anglický jazyk  a výběrově německý nebo ruský jazyk.

 • Pomoc lidem v těžkých situacích nebo ohrožení jejich života a majetku je posláním, protože při záchranných akcích jsou mnohokrát ohroženi i sami záchranáři.
 • Během studia se žáci budou účastnit zajímavých exkurzí k jednotlivým složkám IZS a budou absolvovat zajímavé kurzy.
 • Naučí se zacházet se zbraněmi, řešit konfliktní situace, základy sebeobrany.
 • Průběžně budou zvyšovat fyzickou zdatnost a psychickou odolnost.
 • Budou se učit dva cizí světové jazyky, seznámí se s prací v laboratoři a obsluhou moderních přístrojů používaných při forenzní analýze.
 • Budou pracovat s prostředky výpočetní techniky a seznámí se základními druhy kybernetických útoků z hlediska jejich právní kvalifikace a novými úskalími z hlediska bezpečnosti, tak jak se moderní informační technologie stávají stále více součástí našich životů.
 • Časová dotace u maturitních předmětů je dostatečná, aby umožnila dostatečně procvičit a upevnit znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné složení maturitní zkoušky a úspěšně tak dosáhnout středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou.
 • SŠIS je dobře vybavena sportovišti a prostředky výpočetní techniky. Podmínky pro výuku se neustále snažíme zlepšovat.
 • Absolventi oboru po přijetí k PČR absolvují pouze zkrácenou přípravu před nástupem do aktivní služby.