Název projektu: Šablony pro SŠIS Dvůr Králové II

 

 

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016401

Je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT,
spolupráce s veřejností.

ŠABLONY II

09.11.2018

Šablony pro SŠ

 

Škola je zapojena do projektu Šablony III., který je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008086

Realizace:
1. 11. 2017 – 31. 10. 2019

Aktivity:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
Zapojení odborníka z praxe do výuky
Doučování žáků SŠ

Cílem projektu je rozvoj školy v následujících oblastech:

Cizí jazyky

Čtenářská a matematická gramotnost

Odborné vzdělávání včetně spolupráce školy a zaměstnavatelů

Šablony pro SŠ

Jsme partnerem projektu

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

(I-KAP KHK I)

 

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

Celkové náklady projektu: 94 188 207,20 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)

Název projektu = Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

 Anotace projektu – zkratka projektu = I-KAP KHK I:

Projekt IKAP je implementačním nástrojem, jehož cílem je napomoci zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně ped. pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj.

SŠIS je partnerem projektu: č.  13  

SŠIS je zapojena do realizace aktivity KA3 – Podpora polytechnického a odborného vzdělávání.

SŠIS bude realizovat následující aktivity:

  • Kroužky IKT pro žáky ZŠ a SŠ
  • Exkurze pro žáky SŠ a ZŠ
  • Projektové dny v oblasti přírodovědného vzdělávání pro žáky ZŠ (za účasti ped. ZŠ)
  • Školení v oblasti kybernetické bezpečnosti pro pedagogy

 


 

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508 realizujeme kroužky pro žáky …

 

Kroužek robotiky pro ZŠ

Min 1x za měsíc

Min 2hod / měsíc

Kroužek se zabývá výukou robotiky pro základní školy. K výuce v kroužku využíváme jednodeskové mikropočítače v kombinaci s čidly. V kroužku jsou vymyšleny zábavné příklady, které lze snadno použít i v praktickém životě. Velký přínos pro účastníky kroužku je v rozvoji polytechnického vzdělávání a algoritmizaci.

 

 

Kroužek grafiky pro SŠ

Min 1x za měsíc

Min 2hod / měsíc

Kroužek je zaměřen na výuku 3D grafiky na středních školách. Tento kroužek rozvíjí nejen polytechnické vzdělávání, ale i grafické cítění při modelování. Pro výuku grafiky využíváme moderní přístroje a software. Mezi nejzajímavější patří 3D scanner, 3D tiskárna a Blender. V softwaru se žáci naučí od základní i pokročilé metody modelování.

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (I-KAP KHK I)

Popis projektu:
V rámci projektu Kroužek multimediální tvorby – SŠIS Dvůr Králové nad Labem dojde k rekonstrukci prostor pro kurzy

Kroužek multimediální tvorby – SŠIS Dvůr Králové nad Labem

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004836

Popis projektu:
V rámci projektu Kroužek multimediální tvorby – SŠIS Dvůr Králové nad Labem dojde k rekonstrukci prostor pro kurzy neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání v oblasti multimediálních technologií, současně bude pořízeno vybavení těchto učeben. Součástí projektu budou také stavební úpravy realizované s cílem zajištění bezbariérového přístupu do podpořených učeben a vybudování zeleně.

Cíl projektu:
Cílem projektu je zkvalitnění výuky neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání v rámci kroužku multimediální tvorby pořádaného SŠIS Dvůr Králové nad Labem ve vazbě na budoucí uplatnění účastníků kurzů na trhu práce v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. Základním cílem projektu je zkvalitnit výuku v oblasti multimediálních technologií prostřednictvím pořízení vybavení – audiovizuální techniky do dvou učeben, ve kterých se budou realizovat kurzy v rámci kroužku multimediální tvorby. Zároveň si projekt klade za cíl zajistit bezbariérový přístup do těchto učeben a realizovat úpravy venkovního prostranství a zeleně.

Výsledky projektu:
Realizací projektu dojde ke zkvalitnění výuky a k lepšímu uplatnění absolventů kurzů realizovaných v rámci kroužku multimediální tvorby. Účastníci kurzů se seznámí s moderními technologiemi, které se používají v praxi. Po realizaci projektu dojde k rozšíření počtu vyučovaných kurzů v oblasti multimediálních technologií a zejména k prohloubení a rozšíření vyučovaných znalostí. Podstatně se rozšíří a modernizuje obsahové pokrytí odborné tematiky.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Kroužek multimediální tvorby – SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Doba realizace projektu36 měsíců, 1.1.2017 – 31.12.2019

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_010/0000517

Název projektu: Maják – síť kolegiální podpory

Stručný obsah projektu:

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při

získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se

zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické

zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se

budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.

 

http://majak.ssis.cz

Maják – síť kolegiální podpory

Stručný popis projektu

V rámci projektu dojde k rekonstrukci a k vybavení prostor Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem. Jedná se konkrétně o objekt č. p. 141, nacházející se na parcele č. 665/1 a p. p. č. 1691/2, v katastrálním území města Dvůr Králové nad Labem, resp. jde o stavební úpravy stávající cvičné kuchyně a její vybavení nově navrhovanou technologií. V rámci stavebních úprav dojde také k rozšíření cvičných učeben o cukrářskou dílnu, bar, recepci a dále pak zázemí pro studenty školy.

Rekonstruovaná část budovy bude splňovat požadavky na moderní způsoby výuky a umožní škole přímou spolupráci s podnikatelskou sférou a lepší přípravu žáků na přechod do zaměstnání. V rámci projektu bude vybudován bezbariérový vstup do učeben. Investice zlepší materiálně-technické vybavení a podmínky školy za účelem zvýšení a osvojení praktických dovedností žáků školy.

Víceúčelové integrované pracoviště pro rozvoj hotelnictví a cestovního ruchu v regionu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0042

Název projektuŠkola na dotek v Královéhradeckém kraji

Stručný obsah projektu:

Projekt byl zaměřen na rozvoj a zkvalitnění kompetencí pedagogů a vedoucích pracovníků partnerů v Královéhradeckém kraji při integraci ICT do výuky. Projekt svou podstatou, obsahem klíčových aktivit a celkovým pojetím výrazně přispěl k využívání nových moderních dotykových zařízení (notebooků) ve výuce. Projektem byla oslovena cílová skupina vedoucích pracovníků a pedagogických zaměstnanců, kteří se do projektu zapojili prostřednictvím jednotlivých aktivit.

Škola na dotek v Královéhradeckém kraji