Název projektu: Šablony pro SPOŠ Dvůr Králové III

byl spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání.

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských výchovných a ubytovacích zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002403

ŠABLONY III

„Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace“

 „Poznáváme se“

registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003074

informace o mikroprojektu: Cílem projektu je zvýšit intenzitu spolupráce mezi školskými institucemi a komunitou dětí a mládeže. Realizací projektových aktivit dojde ke zmírnění okrajového charakteru příhraničních oblastí a tím zlepšení kvality života v regionu. Předkládaný projekt přispěje k rozvíjení schopnosti komunikace dětí a mládeže, budou navázány nová přátelství a dojde ke zmírnění bariér hranice geografických i osobních. Hlavním cílem projektu je navázání kontaktů mezi učiteli a žáky partnerských škol a jejich rozvoj do budoucna. Partnerem školy je Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich.

aktivity mikroprojektu: V rámci projektu budou realizovány třídenní studijní cesty učitelů ze školy ve Dvoře Králové do partnerské školy a také z partnerské školy do školy ve Dvoře Králové, v rámci této studijní cesty proběhne seznámení se školou a také se zajímavostmi obou partnerských měst a jejich okolí. Další aktivitou jsou poznávací třídenní cesty deseti žáků polské školy a dvou pedagogů do školy žadatele a stejného počtu českých žáků a učitelů do polské školy. Projekt bude realizován v období od 1.3.2022 do 31.12.2022.

NÁZEV PARTNERA PROJEKTU: Powiat Ząbkowicki

Fotogalerie:

 

 

Poznáváme se

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II)

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

Celkové náklady projektu: 188 553 884,64 Kč

 

Co je cílem projektu? 

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně – vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji.

 

Co vše se v rámci projektu dělá a bude dělat?

Projekt v několika rovinách řeší problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání na různých stupních vzdělávacího systému, navazuje na aktivity projektu IKAP I a pokračuje v kontinuálním rozvoji kariérového poradenství. Projekt zahrnuje i aktivity středních škol a dalších partnerů projektu, které přibližují různé obory a činnosti žákům ZŠ a dětem z MŠ s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a kritického myšlení a posílení digitálních kompetencí ve výuce. Část projektových aktivit v oblasti etické výchovy cílí i na širokou veřejnost. Realizátorem aktivit je Královéhradecký kraj a dále 20 škol, školských zařízení a dalších subjektů. Součástí projektu je i podpora aktivit formou jednotkových nákladů, tzv. Šablony III. V této oblasti bude realizovat aktivity 57 škol nebo školských zařízení.

Co děláme my jako partner SPŠ a SOŠ Dvůr Králové n. L., partner č.  18?

SPŠ a SOŠ Dvůr Králové n. L. se zapojila do realizace aktivit:

2.2 Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické, environmentální).

 

 Chemie jinak – názorná výuka chemických forenzně analytických metod

V rámci aktivity budeme realizovat:

 • přednášky pro pedagogy a žáky SŠ, ZŠ zaměřené na oblast forenzní analýzy, kriminalistiky a práva
 • vstupy odborníků z praxe do hodin odborných předmětů, demonstrace využití přístrojové analýzy
 • projektové dny – demonstrace mobilní analytiky a technik analýzy před žáky a pedagogy ZŠ v prostorách SPŠ a SOŠ, nebo přímo v prostředí ZŠ

Celkově:

 • zapojíme – min. 100 ZŠ, SŠ
 • zapojíme – pedagogických pracovníků – 10
 • zrealizujeme min. 16 akcí/projekt; 1 akce/4 h

 

2.3 Digitální kompetence

Centrum pro informační bezpečnost

V rámci aktivity budeme realizovat:

 • přednášky z oblasti informační bezpečnosti pro žáky SŠ a pedagogy ZŠ, SŠ
 • projektové dny pro žáky ZŠ (zaměřené na využití IOT, informační bezpečnost a robotiku)
 • exkurze do výrobních firem zaměřených na využití průmyslové robotiky a exkurze do talentového centra pro žáky SŠ

Celkově:

 • zapojíme – min. 10 škol,
 • zapojíme minimálně 10 pedagogů,
 • zrealizujeme minimálně 16 hodin vzdělávání
 • zapojíme min. 500 žáků, počet hodin vzdělávání – min. 80
 • zrealizujeme odborné exkurze – min. 30 žáků a 4 učitelé, časový rozsah min. 4 h/1 exkurze

 

Centrum kolegiální podpory – kooperativní formy výuky

V rámci aktivity budeme realizovat:

 • Metodické semináře zaměřené na formativní hodnocení a aktivní formy výuky
 • Ukázkové dny – demonstrace aktivních forem výuky
 • Letní školu pro pedagogy ZŠ a SŠ – metodický a mentorský kurz využití aktivních forem výuky a aplikace sebehodnocení a formativního hodnocení

Celkově:

 • zapojíme 10 škol
 • zapojíme min. 15 pedagogů
 • Zrealizujeme:
 • 2x letní škola – min. 2 x 15 osob/ min. 2x 40 h vzdělávání, vícedenní akce
 • metodický seminář – 10 x 4 h
 • ukázkový den – 10 x 8h
 • individuální podporu a mentoring pro zapojené školy – 400 h/projekt

 

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II“ je spolufinancován Evropskou unií.

ikap II

Název projektu: Šablony pro SŠIS Dvůr Králové II

 

 

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016401

Je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT,
spolupráce s veřejností.

ŠABLONY II

09.11.2018

Šablony pro SŠ

 

Škola je zapojena do projektu Šablony III., který je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008086

Realizace:
1. 11. 2017 – 31. 10. 2019

Aktivity:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
Zapojení odborníka z praxe do výuky
Doučování žáků SŠ

Cílem projektu je rozvoj školy v následujících oblastech:

Cizí jazyky

Čtenářská a matematická gramotnost

Odborné vzdělávání včetně spolupráce školy a zaměstnavatelů

Šablony pro SŠ

Jsme partnerem projektu

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

(I-KAP KHK I)

 

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

Celkové náklady projektu: 94 188 207,20 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)

Název projektu = Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

 Anotace projektu – zkratka projektu = I-KAP KHK I:

Projekt IKAP je implementačním nástrojem, jehož cílem je napomoci zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně ped. pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj.

SŠIS je partnerem projektu: č.  13  

SŠIS je zapojena do realizace aktivity KA3 – Podpora polytechnického a odborného vzdělávání.

SŠIS bude realizovat následující aktivity:

 • Kroužky IKT pro žáky ZŠ a SŠ
 • Exkurze pro žáky SŠ a ZŠ
 • Projektové dny v oblasti přírodovědného vzdělávání pro žáky ZŠ (za účasti ped. ZŠ)
 • Školení v oblasti kybernetické bezpečnosti pro pedagogy

 


 

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508 realizujeme kroužky pro žáky …

 

Kroužek robotiky pro ZŠ

Min 1x za měsíc

Min 2hod / měsíc

Kroužek se zabývá výukou robotiky pro základní školy. K výuce v kroužku využíváme jednodeskové mikropočítače v kombinaci s čidly. V kroužku jsou vymyšleny zábavné příklady, které lze snadno použít i v praktickém životě. Velký přínos pro účastníky kroužku je v rozvoji polytechnického vzdělávání a algoritmizaci.

 

 

Kroužek grafiky pro SŠ

Min 1x za měsíc

Min 2hod / měsíc

Kroužek je zaměřen na výuku 3D grafiky na středních školách. Tento kroužek rozvíjí nejen polytechnické vzdělávání, ale i grafické cítění při modelování. Pro výuku grafiky využíváme moderní přístroje a software. Mezi nejzajímavější patří 3D scanner, 3D tiskárna a Blender. V softwaru se žáci naučí od základní i pokročilé metody modelování.

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (I-KAP KHK I)

Popis projektu:
V rámci projektu Kroužek multimediální tvorby – SŠIS Dvůr Králové nad Labem dojde k rekonstrukci prostor pro kurzy

Kroužek multimediální tvorby – SŠIS Dvůr Králové nad Labem

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004836

Popis projektu:
V rámci projektu Kroužek multimediální tvorby – SŠIS Dvůr Králové nad Labem dojde k rekonstrukci prostor pro kurzy neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání v oblasti multimediálních technologií, současně bude pořízeno vybavení těchto učeben. Součástí projektu budou také stavební úpravy realizované s cílem zajištění bezbariérového přístupu do podpořených učeben a vybudování zeleně.

Cíl projektu:
Cílem projektu je zkvalitnění výuky neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání v rámci kroužku multimediální tvorby pořádaného SŠIS Dvůr Králové nad Labem ve vazbě na budoucí uplatnění účastníků kurzů na trhu práce v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. Základním cílem projektu je zkvalitnit výuku v oblasti multimediálních technologií prostřednictvím pořízení vybavení – audiovizuální techniky do dvou učeben, ve kterých se budou realizovat kurzy v rámci kroužku multimediální tvorby. Zároveň si projekt klade za cíl zajistit bezbariérový přístup do těchto učeben a realizovat úpravy venkovního prostranství a zeleně.

Výsledky projektu:
Realizací projektu dojde ke zkvalitnění výuky a k lepšímu uplatnění absolventů kurzů realizovaných v rámci kroužku multimediální tvorby. Účastníci kurzů se seznámí s moderními technologiemi, které se používají v praxi. Po realizaci projektu dojde k rozšíření počtu vyučovaných kurzů v oblasti multimediálních technologií a zejména k prohloubení a rozšíření vyučovaných znalostí. Podstatně se rozšíří a modernizuje obsahové pokrytí odborné tematiky.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Kroužek multimediální tvorby – SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Doba realizace projektu36 měsíců, 1.1.2017 – 31.12.2019

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_010/0000517

Název projektu: Maják – síť kolegiální podpory

Stručný obsah projektu:

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při

získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se

zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické

zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se

budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.

 

http://majak.ssis.cz

Maják – síť kolegiální podpory

Stručný popis projektu

V rámci projektu dojde k rekonstrukci a k vybavení prostor Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem. Jedná se konkrétně o objekt č. p. 141, nacházející se na parcele č. 665/1 a p. p. č. 1691/2, v katastrálním území města Dvůr Králové nad Labem, resp. jde o stavební úpravy stávající cvičné kuchyně a její vybavení nově navrhovanou technologií. V rámci stavebních úprav dojde také k rozšíření cvičných učeben o cukrářskou dílnu, bar, recepci a dále pak zázemí pro studenty školy.

Rekonstruovaná část budovy bude splňovat požadavky na moderní způsoby výuky a umožní škole přímou spolupráci s podnikatelskou sférou a lepší přípravu žáků na přechod do zaměstnání. V rámci projektu bude vybudován bezbariérový vstup do učeben. Investice zlepší materiálně-technické vybavení a podmínky školy za účelem zvýšení a osvojení praktických dovedností žáků školy.

Víceúčelové integrované pracoviště pro rozvoj hotelnictví a cestovního ruchu v regionu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0042

Název projektuŠkola na dotek v Královéhradeckém kraji

Stručný obsah projektu:

Projekt byl zaměřen na rozvoj a zkvalitnění kompetencí pedagogů a vedoucích pracovníků partnerů v Královéhradeckém kraji při integraci ICT do výuky. Projekt svou podstatou, obsahem klíčových aktivit a celkovým pojetím výrazně přispěl k využívání nových moderních dotykových zařízení (notebooků) ve výuce. Projektem byla oslovena cílová skupina vedoucích pracovníků a pedagogických zaměstnanců, kteří se do projektu zapojili prostřednictvím jednotlivých aktivit.

Škola na dotek v Královéhradeckém kraji