Služby školního poradenského pracoviště objednávejte prostřednictvím výchovných poradců.

Individuální konzultace jsou výjimečně možné i v jiné termíny. Před konzultací mne vždy, prosím, nejprve kontaktujte e-mailem.

Úterý budova S sudý týden: 12:30-14:55, lichý týden: 13:20-15:45
Úterý Domov mládeže 16:00 – 18:30
Středa budova I 13:20 – 15:45
Čtvrtek budova H (K) 8:50 – 12:25

Prosím žáky z domova mládeže o čerpání konzultací primárně v čase vyčleněném právě pro domov.

Michal Matušinec
e-mail: matusinec.michal@sposdk.cz

Individuální péče o žáky

Krizová intervence

Krizové intervence je žákovi poskytována na základně jeho žádosti, žádosti rodiče či žádosti učitele. Krizová intervence je konzultace v krizové situaci, a tudíž není možný její odklad. Z tohoto důvodu je zákonný zástupce o konzultaci informován až zpětně.

Jednorázové a pravidelné konzultace se žákem

Jednorázová konzultace je žákovi poskytována na základě jeho žádosti, žádosti rodiče či žádosti učitele/vychovatele. Jedná se o poradenství, které nevyžaduje dlouhodobější spolupráci. V případě nutnosti je možné domluvit si s žákem pravidelné konzultace. Pro tuto spolupráci je nutný informovaný souhlas zákonného zástupce.

 

Diagnostika, depistáž

Žák je individuálně diagnostikován v případě jeho výukových, výchovných či jiných problémů. Jedná se zejména o depistáž specifických poruch učení a chování, rovněž ale i o depistáž nadaných dětí. Depistáže se poskytují na základě žádosti zákonného zástupce či učitele. Diagnostika je dále využívána v rámci kariérového poradenství. V neposlední řadě se diagnostika uplatňuje v práci s celou školní třídou (zjišťování sociálního klimatu třídy, screening, ankety, dotazníky).

 

Péče o žáky s přiznaným Podpůrným opatřením (PO) I. – V. stupně

PLPP

Školní psycholog spolupracuje s učitelem na tvorbě PLPP a nabízí učitelům možnost konzultace ohledně poskytování podpory žákovi s PLPP.

IVP

Školní psycholog spolupracuje s učitelem na tvorbě IVP a nabízí učitelům možnost konzultace ohledně poskytování podpory žákovi s IVP.

 

Konzultace se zákonnými zástupci

Konzultace se zákonnými zástupci probíhají na žádost žáka, rodiče či učitele. Konzultace se týkají vzdělávacích a výchovných problémů žáka, jiných problémů žáka a dalších oblastí (předání kontaktů na odborníky mimo školu, kariérové poradenství apod.)

 

Konzultace pro učitele

Konzultace s učitelem probíhají na jeho žádost. Týkají se zejména problematiky třídního kolektivu, jednotlivých žáků, případně také zákonných zástupců.

 

Práce s třídním kolektivem

Práce se třídou probíhá na základě žádosti třídního učitele. Programy jsou připravovány speciálně pro daný kolektiv tak, aby se týkaly aktuální situace třídy (např. adaptace na nový třídní kolektiv, posilování interpersonálních vztahů, podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole apod.). V případě výskytu nežádoucího jevu proběhne ve třídě intervenční program.

Prevence sociálně patologických jevů

Ve spolupráci s metodikem prevence pořádá školní psycholog preventivní programy proti sociálně patologickým jevům (např. závislosti, šikana, kyberšikana, rasismus, xenofobie apod.).

 

Spolupráce s dalšími odborníky v péči o žáka

Školní psycholog spolupracuje s výchovným poradcem a metodikem prevence v rámci ŠPP a s pedagogicko-psychologickou poradnou a se speciálně pedagogickým centrem v rámci ŠPZ.