Naše škola nabízí studium v pěti atraktivních maturitních a jednom učebním oboru. Jedná se o technické maturitní obory Aplikovaná  chemie a Informační technologie – KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST, které pokračují v tradici 130 let výuky SPŠ Dvůr Králové. Průmyslovka je dnes jednou ze součástí naší školy.

Na více než stoletou tradici další součástí naší školy – Obchodní školy a Obchodní akademie navazuje obor Cestovní ruch.

Další tři obory jsou zaměřeny na osobní služby.

Kosmetické služby  (maturitní obor) – v rámci tohoto oboru nabízíme od  roku 2017/2018 dvě nová atraktivní zaměření Wellness a Vizážistika.
Masér sportovní a rekondiční (maturitní obor)
Kadeřník-vizážista – učební obor, který připravuje žáky na samostatné podnikání v tomto oboru.

Bezpečnostně právní činnost (maturitní obor)

Naše škola nabízí i výborné zázemí – vlastní jídelnu, domov mládeže, cvičnou restauraci a kuchyň. Všechny budovy školy jsou vedle sebe, v blízkosti centra města.  Pro sportovní aktivity využíváme sportovní halu, několik hřišť s umělým povrchem, hřiště na beach volejbal. Všechny budovy školy mají wi fi pokrytí s velmi rychlým připojením. Všichni žáci školy mají zdarma licenci na všechny produkty Microsoft Office.

 • pronájem školní auly na pořádání kulturních, společenských a obchodních akcí, ale také pro jednání a školící účely
 • kosmetické služby
 • kadeřnické služby

Podrobné informace najdete na samostaném webu ubytovani.ssis.cz.

Naše škola navázala v červnu 2018 dlouhodobou spolupráci s Fakultou chemicko – technologickou Univerzity Pardubice. Spolupráce byla zahájena podpisem memoranda, jejímž hlavním cílem je rozvoj znalostí a schopností žáků a studentů obou institucí a také propojení středního a vysokého školství při výchově a vzdělávání odborníků na poli chemie. SŠIS se stane Fakultní školou Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice a bude tak první střední školou v tomto regionu, která ponese toto označení. „Smyslem memoranda je zaštítit vzájemnou spolupráci Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice a Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové.

Střední škola informatiky a služeb
Dvůr Králové nad Labem
Elišky Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem

REDIZO: 600 013 006
IZO: 110 037 791
IČ: 674 399 18

Zřizovatel: Královéhradecký kraj
Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

IČ: 70 889 546

 

499 622 215     studijní oddělení

499320 195      spojovatelka, recepce

499 320 198     budova I

499 622 505     školní jídelna

725 921 213     KOSMETIKA

602 260 981     KADEŘNICTVÍ

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace a evidence písemných žádostí o poskytnutí informace se řídí vnitřním řádem školy.

Výkazy P1 O4 SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Ochrana osobních údajů

Pověřenec GDPR

je osoba, která monitoruje soulad zpracovávání dat a údajů ve škole s Nařízením Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 (GDPR).

Kontakt na pověřence – viz hlavní kontakty školy, dokument – Kategorie a účel zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů:

SŠIS Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové n. L. jako správce osobních údajů zpracovává údaje na základě zákona (např. případ vedení dokumentace školy) a dále na základě informovaného souhlasu (např. údaje o žákovi pro výkon praxe, exkurze, stáže, apod…). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky,  emailem na adrese info@ssis.cz, nebo poštou na adrese SŠIS Dvůr Králové n. L., Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Další informace jsou uveřejněny v dokumentu – Kategorie a účel zpracování osobních údajů.


Stížnosti, oznámení a podněty

Na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a pokynu MŠMT ČR čj. 31 479/99-14 čl. 8 bude provádět vyřizování stížností, oznámení a podnětů ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti statutární zástupce ředitele školy.

Přijímání žádostí i vyřizování stížností se provádí každý pracovní den v kanceláři ředitele školy nebo zástupce ředitele školy od 8:00 – 15:00 h.
Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů se řídí vnitřním předpisem školy.


Vnitřní školní normy

Tyto dokumenty jsou k nahlédnutí u ředitele školy.

 • Pracovní řád včetně příloh
 • Statut DČ včetně příloh
 • Organizační řád školy včetně příloh
 • Školní řád a Vnitřní řád včetně příloh

Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy

Zpracováno dle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • Ředitel řídí školu, předškolní zařízení nebo školní zařízení, a pokud je právnickou osobou, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce.
 • Ředitel odpovídá za splnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy nebo školního zařízení a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků; odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků.
 • Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy radě školy.
 • Ředitel je povinen účastnit se jednání rady školy, je-li přizván radou školy.
 • Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.
 • Ředitel rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak.
 • Ředitel rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
  1. přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18
  2. přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35,
  3. odkladu povinné školní docházky podle § 37
  4. převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2
  5. přijetí k zákl. vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v zákl. vzdělávání podle § 55 odst. 2
  6. přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88
  7. přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97
  8. opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8
  9. snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4
  10. podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4
  11. uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100
  12. povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření

Tyto dokumenty jsou k nahlédnutí u ředitele školy.

maturitní obory:

Aplikovaná chemie
Bezpečnostně právní činnost
Cestovní ruch
Informační technologie – KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
Kosmetické služby

učební obory:

Kadeřník-vizážista

 • CISCO Networking Academy

  Od roku 2005 je SŠIS zapojena do projektu CISCO NETACAD jako lokální akademie, která umožňuje prostřednictvím e-learningového vzdělávání a proškolených lektorů získat studentům po úspěšném absolvování kurzu certifikát, který je akceptován zaměstnavateli i vysokými školami. V současné době lze absolvovat kurzy IT Essentials: PC Hardware and Software, CCNA EXPLORATION 1: Network Fundamentals, CCNA EXPLORATION 2: Routing Protocols and Concepts, CCNA EXPLORATION 3: LAN Switching and Wireless. Veškeré studijní materiály jsou v anglickém jazyce, rovněž testy a kvízy, výuka probíhá v českém jazyce. Rozsah a obsah všech kurzů je součástí výuky všech zaměření oboru Informační technologie.

  Cílem programu je přispět k profesní přípravě specialistů pro potřeby budování informační společnosti.

  Výsledkem úspěšně ukončeného studia jsou celosvětově uznávané certifikační zkoušky společnosti Cisco Systems. V současné době umožňuje naše lokální akademie absolvovat studium a zkoušky IT Essentials I: Základy hardware a software a IT Essentials II: Síťové operační systémy. V blízké budoucnosti se plánuje rozšíření nabídky o studium a zkoušku CCNA1: Základy počítačových sítí.

  IT Essentials I – PC Hardware and Software

  • úvod do HW a SW PC
  • identifikace a instalace HW součástí PC
  • instalace a základní konfigurace operačního systému MS Windows
  • periferie a multimediální zařízení, jejich připojení k PC
  • vytvoření lokální sítě, konfigurace síťových protokolů a TCP/IP
  • připojení počítače k lokální síti a Internetu

  Certifikační zkouška a uplatnění absolventa kurzu IT Essentials I:

  Po absolvování kurzu IT Essentials I disponuje absolvent určitými znalostmi potřebnými pro vykonání zkoušky certifikačního testu Comp TIA A+

  Tento kurz je důležitým základem pro pokračování studia v kurzech IT Essentials II a CCNA 1.

  Možnost uplatnění absolvoventů po absolvování kurzu IT Essentials I:

  • servisní technik
  • provozní technik pro instalaci a údržbu PC
  • pracovník Help-Desk

  IT Essentials II: Network Operating Systems

  • instalační procedury pro Linux, MS Windows 2000 a Windows XP
  • procedury pro síťovou bezpečnost operačního systému
  • síťové standardy, protokoly, topologie médií a zařízení
  • záloha a vzdálený přístup k operačnímu systému
  • řízení a optimalizace síťového operačního systému

  Certifikační zkouuška a uplatnění absolventa kurzu IT essentials II

  Po absolvování kurzu IT essentials II disponuje absolvent znalostmi potřebnými k vykonání zkoušky certifikačního testu Comp TIA A+ a částečnými znalostmi pro test Comp TIA Server+.

  Tento kurz je výborným základem pro pokračování v kurzech CCNA.

  Možnosti uplatnění absolventů kurzu IT essentials II:

  • servisní technik
  • provozní technik pro instalaci a údržbu PC
  • pracovník Help-Desk
  • provozní technik pro instalaci a údržbu sítí

  Microsoft IT Academy

  SŠIS se stala školícím střediskem programu Microsoft IT Academy.

  Více o MS IT Academy

  Akreditace DVPP – informační centrum

  Dne 18. ledna 2007 byla škole Ministerstvem školství ČR udělena akreditace vzdělávacího programu „Budování školního informačního centra – intranetu na platformě freewarových systémů LINUX, PHP, MYSQL a C#.“

  Open Learning

  Od podzimu 2014 je SŠIS zapojena do projektu společnosti Open Agency s.r.o., která se specializuje na jazykovou výuku s oborově specifickou slovní zásobou. V kurzech se uplatňuje online učení v prostředí OPEN LEARNING. Studijní modul umožňuje studentům, aby pod vedením certifikovaných lektorů úspěšně absolvovali kurz, a získali certifikát, který potvrzuje zvládnutí specifické slovní zásoby v daném oboru.V současné době lze absolvovat následující kurzy: Basic Chemical Terminology, Pharmaceutical Production a Plastic Production and Processing. Veškeré studijní materiály jsou v anglickém jazyce, rovněž i výuka probíhá v anglickém jazyce. Cílem programu je přispět k profesní přípravě specialistů ve vybraných studijních oborech.

Vedení i zaměstnanci školy se snaží vytvořit co nejlepší podmínky pro zajištění kvalitního zázemí pro výuku i využití volného času žáků. Stejná péče je věnována i vytvoření pracovních podmínek.

Pro kvalitní přípravu by bylo ideální, aby žák se mohl seznamovat s prací na takových zařízeních, s jakými se budou setkávat i v praxi. Proto stále hledáme cesty, jak alespoň některá tato dost často nákladná zařízení získat či zajistit k nim přístup formou praxe. Škola jako taková vlastně prochází permanentním vývojem.

V současné době nenabízíme žádné volné pozice

KONICA MINOLTA

NESTLÉ Česko

Prádelna a čistírna Milena, Dolní Brusnice

LONDA, vlasová kosmetika

Penzion za vodou, Dvůr Králové nad Labem

POHNER Chrudim, kadeřnické potřeby

Lékárna BENU, Dvůr Králové nad Labem

Kosmetika SALVUS, Praha

Kosmetika FOR LIFE spol. s r.o., Brno

ARPA tiskárna, Dvůr Králové nad Labem

Ing. Pavel Votrubec V&T, Vrchlabí

LA LINEA, Dvůr Králové nad Labem

Nehtové studio Pavla Kňourková, Dvůr Králové nad Labem

Pavel Kohout, Dvůr Králové nad Labem

VIA – NM s.r.o., Velké Poříčí

ALIMPEX, Praha

Jatka, Vrchlabí

VELKON, Úpice

JIP, Pardubice

BEAS, pekárna Lično

VARNEA a.s, Praha

BIDVEST FOOD, Velké Meziříčí

ZVIČINSKÉ UZENINY A LAHŮDKY

MRAPO, Jičín

EKOVIT, Vrchlabí

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (I-KAP KHK I)

Jsme partnerem projektu

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

(I-KAP KHK I)

 

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

Celkové náklady projektu: 94 188 207,20 Kč (z toho 85 % podíl EU, 10 % podíl státního rozpočtu, 5 % vlastní zdroje)

Název projektu = Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

 Anotace projektu – zkratka projektu = I-KAP KHK I:

Projekt IKAP je implementačním nástrojem, jehož cílem je napomoci zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně ped. pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj.

SŠIS je partnerem projektu: č.  13  

SŠIS je zapojena do realizace aktivity KA3 – Podpora polytechnického a odborného vzdělávání.

SŠIS bude realizovat následující aktivity:

 • Kroužky IKT pro žáky ZŠ a SŠ
 • Exkurze pro žáky SŠ a ZŠ
 • Projektové dny v oblasti přírodovědného vzdělávání pro žáky ZŠ (za účasti ped. ZŠ)
 • Školení v oblasti kybernetické bezpečnosti pro pedagogy

 


 

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508 realizujeme kroužky pro žáky …

 

Kroužek robotiky pro ZŠ

Min 1x za měsíc

Min 2hod / měsíc

Kroužek se zabývá výukou robotiky pro základní školy. K výuce v kroužku využíváme jednodeskové mikropočítače v kombinaci s čidly. V kroužku jsou vymyšleny zábavné příklady, které lze snadno použít i v praktickém životě. Velký přínos pro účastníky kroužku je v rozvoji polytechnického vzdělávání a algoritmizaci.

 

 

Kroužek grafiky pro SŠ

Min 1x za měsíc

Min 2hod / měsíc

Kroužek je zaměřen na výuku 3D grafiky na středních školách. Tento kroužek rozvíjí nejen polytechnické vzdělávání, ale i grafické cítění při modelování. Pro výuku grafiky využíváme moderní přístroje a software. Mezi nejzajímavější patří 3D scanner, 3D tiskárna a Blender. V softwaru se žáci naučí od základní i pokročilé metody modelování.

Kroužek multimediální tvorby – SŠIS Dvůr Králové nad Labem

Popis projektu:
V rámci projektu Kroužek multimediální tvorby – SŠIS Dvůr Králové nad Labem dojde k rekonstrukci prostor pro kurzy

Kroužek multimediální tvorby – SŠIS Dvůr Králové nad Labem

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004836

Popis projektu:
V rámci projektu Kroužek multimediální tvorby – SŠIS Dvůr Králové nad Labem dojde k rekonstrukci prostor pro kurzy neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání v oblasti multimediálních technologií, současně bude pořízeno vybavení těchto učeben. Součástí projektu budou také stavební úpravy realizované s cílem zajištění bezbariérového přístupu do podpořených učeben a vybudování zeleně.

Cíl projektu:
Cílem projektu je zkvalitnění výuky neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání v rámci kroužku multimediální tvorby pořádaného SŠIS Dvůr Králové nad Labem ve vazbě na budoucí uplatnění účastníků kurzů na trhu práce v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. Základním cílem projektu je zkvalitnit výuku v oblasti multimediálních technologií prostřednictvím pořízení vybavení – audiovizuální techniky do dvou učeben, ve kterých se budou realizovat kurzy v rámci kroužku multimediální tvorby. Zároveň si projekt klade za cíl zajistit bezbariérový přístup do těchto učeben a realizovat úpravy venkovního prostranství a zeleně.

Výsledky projektu:
Realizací projektu dojde ke zkvalitnění výuky a k lepšímu uplatnění absolventů kurzů realizovaných v rámci kroužku multimediální tvorby. Účastníci kurzů se seznámí s moderními technologiemi, které se používají v praxi. Po realizaci projektu dojde k rozšíření počtu vyučovaných kurzů v oblasti multimediálních technologií a zejména k prohloubení a rozšíření vyučovaných znalostí. Podstatně se rozšíří a modernizuje obsahové pokrytí odborné tematiky.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Maják – síť kolegiální podpory

Doba realizace projektu36 měsíců, 1.1.2017 – 31.12.2019

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_010/0000517

Název projektu: Maják – síť kolegiální podpory

Stručný obsah projektu:

Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při

získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se

zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické

zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se

budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.

 

http://majak.ssis.cz

ŠABLONY II

Název projektu: Šablony pro SŠIS Dvůr Králové II

 

 

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016401

Je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT,
spolupráce s veřejností.

Šablony pro SŠ

09.11.2018

Šablony pro SŠ

 

Škola je zapojena do projektu Šablony III., který je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008086

Realizace:
1. 11. 2017 – 31. 10. 2019

Aktivity:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ
Zapojení odborníka z praxe do výuky
Doučování žáků SŠ

Cílem projektu je rozvoj školy v následujících oblastech:

Cizí jazyky

Čtenářská a matematická gramotnost

Odborné vzdělávání včetně spolupráce školy a zaměstnavatelů

Škola na dotek v Královéhradeckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0042

Název projektuŠkola na dotek v Královéhradeckém kraji

Stručný obsah projektu:

Projekt byl zaměřen na rozvoj a zkvalitnění kompetencí pedagogů a vedoucích pracovníků partnerů v Královéhradeckém kraji při integraci ICT do výuky. Projekt svou podstatou, obsahem klíčových aktivit a celkovým pojetím výrazně přispěl k využívání nových moderních dotykových zařízení (notebooků) ve výuce. Projektem byla oslovena cílová skupina vedoucích pracovníků a pedagogických zaměstnanců, kteří se do projektu zapojili prostřednictvím jednotlivých aktivit.

Víceúčelové integrované pracoviště pro rozvoj hotelnictví a cestovního ruchu v regionu

Stručný popis projektu

V rámci projektu dojde k rekonstrukci a k vybavení prostor Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem. Jedná se konkrétně o objekt č. p. 141, nacházející se na parcele č. 665/1 a p. p. č. 1691/2, v katastrálním území města Dvůr Králové nad Labem, resp. jde o stavební úpravy stávající cvičné kuchyně a její vybavení nově navrhovanou technologií. V rámci stavebních úprav dojde také k rozšíření cvičných učeben o cukrářskou dílnu, bar, recepci a dále pak zázemí pro studenty školy.

Rekonstruovaná část budovy bude splňovat požadavky na moderní způsoby výuky a umožní škole přímou spolupráci s podnikatelskou sférou a lepší přípravu žáků na přechod do zaměstnání. V rámci projektu bude vybudován bezbariérový vstup do učeben. Investice zlepší materiálně-technické vybavení a podmínky školy za účelem zvýšení a osvojení praktických dovedností žáků školy.

Rozpočet školy na rok 2017 zde:
Rozpočet školy na rok 2018 zde:

Rozpočtový výhled 2019 -2020 zde:

Vyhlášení voleb do školské rady

Vzhledem k faktu, že končí funkční období stávajícím členům školské rady, dle zákona 561/2004 Sb., §. 167 a Volebního řádu vydaného Radou Královéhradeckého kraje, platného od 1. 5. 2012 stanovuji následující postup pro volby do školské rady.

Školská rada je volební orgán, který se skládá ze šesti členů. Jeho vznik, pravomoci a činnost upravuje školský zákon a volební řád vydaný zřizovatelem:

 • třetinu školské rady jmenuje Královéhradecký kraj,
 • třetina je volena pedagogickými pracovníky školy z okruhu osob způsobilých k právním úkonům,
 • třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy z okruhu osob způsobilých k právním úkonům.

Pro volby členů školské rady zřizuje ředitel školy podle čl. 3 odst. 2 přípravný výbor ve složení:

1. Ing. Monika Štodtová

2. Mgr. Ilona Petráčová

3. Mgr. Hana Černá

Přípravný výbor postupuje podle čl. 3 odst. 3 volebního řádu.

 

Je třeba zvolit 2 členy školské rady z řad rodičů nezletilých žáků nebo zletilých žáků.

Právo volit mají zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

Písemný návrh kandidátů předávejte členům přípravného výboru nebo do kanceláře ředitele školy do 16. 4. 2018, do 14 hod.

Volby proběhnou v období 16. – 20. 4. 2018 (třídní schůzky)

Dále je třeba zvolit 2 členy školské rady za pedagogické pracovníky.

Právo volit mají všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Písemný návrh jmen kandidátů předávejte členům přípravného výboru nebo do kanceláře ředitele školy do 13. 4. 2018, do 14 hod.

Volby proběhnou v týdnu od 16. do 20. 4. 2018

Výsledky voleb předá předseda přípravného výboru řediteli školy nejpozději do 20. 4. 2018

Ve Dvoře Králové nad Labem

Dne 15. 1. 2018, Mgr. et. Mgr. Petr Vojtěch, ředitel školy