Střední průmyslová škola a Střední odborná škola ve Dvoře Králové nad Labem (dále SPOŠ), je Fakultní školou Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice, nabízí studium v šesti atraktivních maturitních oborech a jednom učebním oboru.

Technické maturitní obory Aplikovaná chemie (FORENZNÍ ANALÝZA) a Informační technologie (KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST) pokračují ve více než 130leté tradici výuky na Střední průmyslové škole Dvůr Králové.  Bývalá „průmyslovka“ je dnes jen jednou z více částí školy.

Nesmíme zapomenout ani na mnohaletou tradici dalších součástí naší školy, Obchodní školy a Obchodní akademie, na které v současnosti navazuje studium oboru Cestovní ruch.

Mezi širokou veřejností jsou známé obory zaměřené na osobní služby. Jedná se o maturitní obory Kosmetické služby a od školního roku 2019/2020 nově zavedený atraktivní obor Masér sportovní a rekondiční. Kadeřník je naším jediným učebním oborem a připravuje žáky na samostatné podnikání v této oblasti.

Mezi nejnovější maturitní obory patří žáky hojně vyhledávaná Bezpečnostně právní činnost.

V areálu SPOŠ Dvůr Králové se nachází kromě budov školy veškeré zázemí včetně vlastní jídelny, domova mládeže, cvičné restaurace s kuchyní a nepostradatelného sportoviště s workoutem, vše v docházkové vzdálenosti a v blízkosti centra města. Samozřejmostí je pokrytí budov SPOŠ velmi rychlým internetovým připojením včetně Wi-Fi.

Žáci SPOŠ, která spadá pod Královéhradecký kraj, mají po dobu studia zdarma licenci na produkty Microsoft Office.

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, příspěvková organizace
Dvůr Králové nad Labem
Elišky Krásnohorské 2069
544 01 Dvůr Králové nad Labem

REDIZO: 600 013 006
IZO: 110 037 791
IČ: 674 399 18

Zřizovatel: Královéhradecký kraj
Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

IČ: 70 889 546

 

499 622 215     studijní oddělení

499320 195      spojovatelka, recepce

499 320 198     budova I

499 622 505     školní jídelna

725 921 213     KOSMETIKA

602 260 981     KADEŘNICTVÍ

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace, rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace a evidence písemných žádostí o poskytnutí informace se řídí vnitřním řádem školy.

Výkazy P1 O4 SPOŠ Dvůr Králové nad Labem

Ochrana osobních údajů

Pověřenec GDPR

je osoba, která monitoruje soulad zpracovávání dat a údajů ve škole s Nařízením Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 (GDPR).

Kontakt na pověřence – viz hlavní kontakty školy, dokument – Kategorie a účel zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů:

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, příspěvková organizace, Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069, jako správce osobních údajů zpracovává údaje na základě zákona (např. případ vedení dokumentace školy) a dále na základě informovaného souhlasu (např. údaje o žákovi pro výkon praxe, exkurze, stáže, apod…). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky,  emailem na adrese info@sposdk.cz, nebo poštou na adrese Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, příspěvková organizace, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Další informace jsou uveřejněny v dokumentu – Kategorie a účel zpracování osobních údajů.


Stížnosti, oznámení a podněty

Na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a pokynu MŠMT ČR čj. 31 479/99-14 čl. 8 bude provádět vyřizování stížností, oznámení a podnětů ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti statutární zástupce ředitele školy.

Přijímání žádostí i vyřizování stížností se provádí každý pracovní den v kanceláři ředitele školy nebo zástupce ředitele školy od 8:00 – 15:00 h.
Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů se řídí vnitřním předpisem školy.


Vnitřní školní normy

Tyto dokumenty jsou k nahlédnutí u ředitele školy.

 • Pracovní řád včetně příloh
 • Statut DČ včetně příloh
 • Organizační řád školy včetně příloh
 • Školní řád a Vnitřní řád včetně příloh

Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy

Zpracováno dle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • Ředitel řídí školu, předškolní zařízení nebo školní zařízení, a pokud je právnickou osobou, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce.
 • Ředitel odpovídá za splnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy nebo školního zařízení a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků; odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijní výsledky žáků.
 • Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy radě školy.
 • Ředitel je povinen účastnit se jednání rady školy, je-li přizván radou školy.
 • Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.
 • Ředitel rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak.
 • Ředitel rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:
  1. přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18
  2. přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35,
  3. odkladu povinné školní docházky podle § 37
  4. převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2
  5. přijetí k zákl. vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v zákl. vzdělávání podle § 55 odst. 2
  6. přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88
  7. přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97
  8. opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8
  9. snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4
  10. podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4
  11. uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100
  12. povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření

Tyto dokumenty jsou k nahlédnutí u ředitele školy.

 • CISCO Networking Academy

  Od roku 2005 je SŠIS zapojena do projektu CISCO NETACAD jako lokální akademie, která umožňuje prostřednictvím e-learningového vzdělávání a proškolených lektorů získat studentům po úspěšném absolvování kurzu certifikát, který je akceptován zaměstnavateli i vysokými školami. V současné době lze absolvovat kurzy IT Essentials: PC Hardware and Software, CCNA EXPLORATION 1: Network Fundamentals, CCNA EXPLORATION 2: Routing Protocols and Concepts, CCNA EXPLORATION 3: LAN Switching and Wireless. Veškeré studijní materiály jsou v anglickém jazyce, rovněž testy a kvízy, výuka probíhá v českém jazyce. Rozsah a obsah všech kurzů je součástí výuky všech zaměření oboru Informační technologie.

  Cílem programu je přispět k profesní přípravě specialistů pro potřeby budování informační společnosti.

  Výsledkem úspěšně ukončeného studia jsou celosvětově uznávané certifikační zkoušky společnosti Cisco Systems. V současné době umožňuje naše lokální akademie absolvovat studium a zkoušky IT Essentials I: Základy hardware a software a IT Essentials II: Síťové operační systémy. V blízké budoucnosti se plánuje rozšíření nabídky o studium a zkoušku CCNA1: Základy počítačových sítí.

  IT Essentials I – PC Hardware and Software

  • úvod do HW a SW PC
  • identifikace a instalace HW součástí PC
  • instalace a základní konfigurace operačního systému MS Windows
  • periferie a multimediální zařízení, jejich připojení k PC
  • vytvoření lokální sítě, konfigurace síťových protokolů a TCP/IP
  • připojení počítače k lokální síti a Internetu

  Certifikační zkouška a uplatnění absolventa kurzu IT Essentials I:

  Po absolvování kurzu IT Essentials I disponuje absolvent určitými znalostmi potřebnými pro vykonání zkoušky certifikačního testu Comp TIA A+

  Tento kurz je důležitým základem pro pokračování studia v kurzech IT Essentials II a CCNA 1.

  Možnost uplatnění absolvoventů po absolvování kurzu IT Essentials I:

  • servisní technik
  • provozní technik pro instalaci a údržbu PC
  • pracovník Help-Desk

  IT Essentials II: Network Operating Systems

  • instalační procedury pro Linux, MS Windows 2000 a Windows XP
  • procedury pro síťovou bezpečnost operačního systému
  • síťové standardy, protokoly, topologie médií a zařízení
  • záloha a vzdálený přístup k operačnímu systému
  • řízení a optimalizace síťového operačního systému

  Certifikační zkouuška a uplatnění absolventa kurzu IT essentials II

  Po absolvování kurzu IT essentials II disponuje absolvent znalostmi potřebnými k vykonání zkoušky certifikačního testu Comp TIA A+ a částečnými znalostmi pro test Comp TIA Server+.

  Tento kurz je výborným základem pro pokračování v kurzech CCNA.

  Možnosti uplatnění absolventů kurzu IT essentials II:

  • servisní technik
  • provozní technik pro instalaci a údržbu PC
  • pracovník Help-Desk
  • provozní technik pro instalaci a údržbu sítí

  Microsoft IT Academy

  SŠIS se stala školícím střediskem programu Microsoft IT Academy.

  Více o MS IT Academy

  Akreditace DVPP – informační centrum

  Dne 18. ledna 2007 byla škole Ministerstvem školství ČR udělena akreditace vzdělávacího programu „Budování školního informačního centra – intranetu na platformě freewarových systémů LINUX, PHP, MYSQL a C#.“

  Open Learning

  Od podzimu 2014 je SŠIS zapojena do projektu společnosti Open Agency s.r.o., která se specializuje na jazykovou výuku s oborově specifickou slovní zásobou. V kurzech se uplatňuje online učení v prostředí OPEN LEARNING. Studijní modul umožňuje studentům, aby pod vedením certifikovaných lektorů úspěšně absolvovali kurz, a získali certifikát, který potvrzuje zvládnutí specifické slovní zásoby v daném oboru.V současné době lze absolvovat následující kurzy: Basic Chemical Terminology, Pharmaceutical Production a Plastic Production and Processing. Veškeré studijní materiály jsou v anglickém jazyce, rovněž i výuka probíhá v anglickém jazyce. Cílem programu je přispět k profesní přípravě specialistů ve vybraných studijních oborech.

V současné době nenabízíme žádné volné pozice

KONICA MINOLTA

NESTLÉ Česko

Prádelna a čistírna Milena, Dolní Brusnice

LONDA, vlasová kosmetika

Penzion za vodou, Dvůr Králové nad Labem

POHNER Chrudim, kadeřnické potřeby

Lékárna BENU, Dvůr Králové nad Labem

Kosmetika SALVUS, Praha

Kosmetika FOR LIFE spol. s r.o., Brno

ARPA tiskárna, Dvůr Králové nad Labem

Ing. Pavel Votrubec V&T, Vrchlabí

LA LINEA, Dvůr Králové nad Labem

Nehtové studio Pavla Kňourková, Dvůr Králové nad Labem

Pavel Kohout, Dvůr Králové nad Labem

VIA – NM s.r.o., Velké Poříčí

ALIMPEX, Praha

Jatka, Vrchlabí

VELKON, Úpice

JIP, Pardubice

BEAS, pekárna Lično

VARNEA a.s, Praha

BIDVEST FOOD, Velké Meziříčí

ZVIČINSKÉ UZENINY A LAHŮDKY

MRAPO, Jičín

EKOVIT, Vrchlabí